fbpx

Mstów

Co w tegorocznym budżecie? Tradycyjnie ponad dwadzieścia procent wydatków trafi na inwestycje

fot. Urząd Gminy Mstów

Kierowana przez wójta Tomasza Gęsiarza administracja przeznaczy w tym roku na zadania inwestycyjne blisko 18,5 mln zł. Na liście do realizacji znalazło się szereg wyczekiwanych przez mieszkańców projektów.

Analiza jednogłośnie uchwalonego przez radnych pod koniec grudnia gminnego budżetu przynosi kompleksową odpowiedź na pytanie: na co może liczyć lokalna społeczność w kontekście planowanych realizacji w 2023 roku?

– Pomysły na inwestycje rodzą się z rozmów między innymi z radnymi, sołtysami, mieszkańcami naszej gminy. Jeśli są ciekawe i pożyteczne dla poszczególnych miejscowości, to je realizujemy. Po kolei, według skali ważności, ale i w miarę posiadanych środków, bo musi być nas na to stać – mówił podczas sesji do samorządowców wójt Gęsiarz.

Za swoistą nową świecką tradycję w gminie można uznać fakt, iż rokrocznie ponad 20 proc. wydatków budżetowych lokalne władze przeznaczają na zadania inwestycyjne. To, że w czasie wyjątkowo trudnej sytuacji rynkowej nadal udaje się utrzymać przyjętą kilka lat temu przez wójta prorozwojową strategię, niewątpliwie zasługuje na uznanie.

– To z pewnością nie będzie łatwy rok. Towarzyszy nam wysoka inflacja, drastyczny wzrost cen paliw, energii, surowców oraz rosnące koszty zatrudniania pracowników. To wszystko przekłada się na wzrost kosztów funkcjonowania gminy oraz jej jednostek, a także wzrost kwot ofert składanych przez firmy w ogłaszanych przez nas przetargach – dodawał włodarz Mstowa.

W nowym roku część inwestycji będzie kontynuowanych. Niejednokrotnie przy wsparciu z finansowanych przez podatników źródeł w postaci tzw. „Polskiego Ładu” czy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W 2023 zakończona zostanie przebudowa ponad dwukilometrowego odcinka drogi łączącej Kłobukowice i Kuchary, jak i również gminnych arterii biegnących wzdłuż ulic Modrzewiowej, Sosnowej i Klonowej w Wancerzowie czy ulicy Cmentarnej w Krasicach wraz z budową chodnika. Zmodernizowany zostanie wodociąg w Jaskrowie, kontynuowana będzie rozbudowa oświetlenia ulicznego w kilku miejscowościach, powstanie też pętla autobusowa w Srocku. W bieżącym roku gmina planuje wykonanie ciągu pieszo-rowerowego oraz kładki przez rzekę Wartę w Mstowie. Łącznie na wspomniane zadania tutejszy samorząd pozyskał ponad 15,2 mln zł.

2 mln zł gmina wyasygnuje z budżetu na pomoc dla samorządu województwa śląskiego w kontekście przebudowy skrzyżowania DW786 z drogą powiatową 1060S w Wancerzowie. Mająca się zakończyć w przyszłym roku inwestycja pochłonie łącznie 6 mln zł. Kolejne 2 mln zł dorzuci województwo śląskie i analogiczną kwotę wspomniany wcześniej RFIL.

Uchwała budżetowa przewiduje również wsparcie dla częstochowskiego starostwa z przeznaczeniem na budowę dróg powiatowych. Chodzi między innymi o remont chodnika i pobocza wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1038S w Małusach Wielkich, budowę chodnika w Kucharach oraz przebudowę drogi powiatowej 1024 S i 1028 S na odcinku od Rzerzęczyc przez Skrzydlów do Krasic.

Z nieco mniejszych, ale równie istotnych i wyczekiwanych przez mieszkańców inwestycji infrastrukturalnych, warto wspomnieć choćby o modernizacji i przebudowie drogi gminnej w ulicy Hektarowej w Jaskrowie, modernizacji odcinka „Szlaku Warowni Jurajskich” w Mstowie czy remoncie drogi wraz z dobudową części chodnika ulicy Głównej do ulicy Dolnej w Zawadzie.

– Planujemy także termomodernizację starej części szkoły w Jaskrowie oraz remiz w Kobyłczycach i Siedlcu, remont sali gimnastycznej w szkole w Mokrzeszy, dalszą rozbudowę gminnego monitoringu oraz kontynuację zagospodarowania terenu przy zbiorniku wodnym w Kobyłczycach. Wspólnie z gminą Rędziny zamierzamy także zrealizować budowę instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców – wymienia wójt Gęsiarz.

Podobnie jak w latach ubiegłych część zadań została wskazana do realizacji przez samych mieszkańców w ramach funduszu sołeckiego. Wśród wybranych inwestycji warto wspomnieć o radarowych wyświetlaczach prędkości na drogach w Mstowie i Jaskrowie, ogrodzeniu na działce mienia komunalnego w Kuśmierkach, zakupie altanki na imprezy plenerowe w Zawadzie, jak i utwardzeniu drogi gminnej w Jaźwinach i drogi transportu rolnego w Kłobukowicach. Remizy w Krasicach i Kucharach czeka z kolei remont pomieszczeń, natomiast strażnica w Mstowie może liczyć na zamontowanie fotowoltaiki, a budynek jednostki w Siedlcu – wentylacji.

Budżet obfituje też w stałe punkty, wśród których nie zabrakło realizacji programu gospodarki niskoemisyjnej, dotacji celowej na budowę odcinków wodociągów i kanalizacji, a także wykonanie nowych wiat przystankowych, remontów i doposażeń placów zabaw czy choćby stworzenie nowych odcinków oświetleń ulicznych w poszczególnych miejscowościach.

Istotnym elementem składowym budżetu co roku jest kwestia oświaty i szkolnictwa. Samorząd pokrywa wszystkie bieżące koszty związane z utrzymaniem szkół i przedszkoli, płace pracowników tego sektora oraz dowóz dzieci do placówek. To za każdym razem ogromne obciążenie, tym bardziej, że subwencja oświatowa, jaką gmina otrzymuje z budżetu państwa pokrywa jedynie lekko ponad 50 proc. wszystkich wydatków bieżących na oświatę.

– Do utrzymania aktualnej sieci placówek oświatowych, bez wydatków inwestycyjnych, z budżetu gminy w 2023 roku musimy dołożyć ponad 11 mln zł – podkreślają urzędnicy.

Największą pozycją w wydatkach na oświatę stanowią wynagrodzenia i składki pochodne dla nauczycieli, które wynoszą ponad 75 proc. wydatków bieżących. Dużą część budżetu pochłania też gospodarka komunalna. Utrzymanie dróg, dostarczanie wody i odbieranie ścieków oraz koszty obsługi całego systemu odbioru śmieci od mieszkańców, a także utrzymanie terenów zielonych w gminie generują z roku na rok coraz wyższe koszty.

Oprócz zadań bieżących gmina spłaca zaciągnięte pożyczki i zobowiązania finansowe z poprzednich lat. Stan zadłużenia mstowskiego samorządu na koniec ubiegłego roku wyniósł niecałe 6 mln zł. W bieżącym tutejsze władze planują spłacić prawie 1,8 mln zł.

– Przy realizacji bardzo kosztownej, bo wartej ponad 10 mln zł inwestycji związanej z rozbudową oczyszczalni ścieków w Jaskrowie nasz samorząd wspomógł się w 2022 roku częściowo umarzalną pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Chodzi o 4 mln zł. Duża część kwoty z tej pożyczki może być później umorzona, z przeznaczeniem na kolejne inwestycje ekologiczne – zaznacza wójt Tomasz Gęsiarz.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter