fbpx

Ekologia w powiecie

Podmioty świadczące usługi publiczne mogą zdobyć środki na likwidację węglowego źródła ciepła

foto. WFOŚiGW w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umożliwił szeregu instytucjom świadczącym usługi publiczne pozyskanie dofinansowania likwidacji źródła ciepła opalanego węglem i zastąpienie ich nowoczesnymi instalacjami wykorzystującymi technologię odnawialnych źródeł energii. Do dyspozycji jest 7 mln zł.

Ogłoszony z początkiem lutego nabór wniosków to efekt realizacji programu „Poprawy Jakości Powietrza w województwie śląskim – odnawialne źródła energii w obiektach użyteczności publicznej”.

Celem wdrażanego programu jest przede wszystkim zapobieganie powstawaniu lub ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz zmniejszenie narażenia ludności na ich oddziaływanie zagrażające zdrowiu i życiu ludzi. Inicjatorzy chcą ponadto zwiększyć wykorzystywanie instalacji odnawialnych źródeł energii i upowszechniać nowoczesne technologie służące zmniejszeniu niskiej emisji.

Beneficjentami środków mogą być osoby prawne posiadające tytuł prawny do nieruchomości, w których prowadzona jest działalność polegająca na świadczeniu opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, prowadzeniu działalności z zakresu pomocy społecznej, noclegowni albo ogrzewalni, działalności organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, prowadzeniu działalności systemu oświaty, jak i tej z zakresu systemu szkolnictwa wyższego i nauki. 

O wsparcie ubiegać się także mogą podmioty prowadzące żłobki lub kluby dziecięce, działalność kulturalną, archiwizacyjną, ochotnicze straże pożarne, zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku oraz z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, jak również także jednostki administracji publicznej.

Wnioskodawcy będą mogli pozyskać pieniądze na likwidację źródła ciepła opalanego węglem oraz zabudowę pompy ciepła lub kotła na biomasę. Dodatkowo można się starać przy tym o środki na zabudowę instalacji fotowoltaicznej, magazynów energii oraz układu sterowania i modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Wsparcie przedsięwzięć przewidziano w formie dotacji, która pokryje do 60 proc. kosztów kwalifikowanych. Z zastrzeżeniem jednak, że wysokość dofinansowania ze środków Funduszu dla jednej lokalizacji nie może przekroczyć 200 tys. zł.

– Istnieje możliwość łączenia dofinansowania z innymi środkami finansowymi lub z dofinansowaniem ze środków Funduszu wyłącznie w formie pożyczki. W tym drugim przypadku należy złożyć wniosek o pożyczkę na wzorze znajdującym się na stronie internetowej Funduszu. Uzależniamy udzielenie jej i jej wysokość od zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz od ustanowienia prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki – zaznaczają przedstawiciele WFOŚiGW w Katowicach.

Nabór aplikacji potrwa do końca marca. Kwota alokacji do dofinansowania w formie dotacji wynosi aż 7 mln zł. Wnioski wraz z załącznikami należy sporządzić na obowiązujących formularzach dostępnych na stronie internetowej WFOŚiGW w Katowicach.

 

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter