fbpx

Kłomnice

Są pieniądze na modernizację gospodarstw. Równolegle startują dwa nabory wniosków

fot. Pixabay

Wkrótce będzie się można ubiegać o wsparcie finansowe z przeznaczeniem na modernizację gospodarstw rolnych w dwóch obszarach. Chodzi o rozwój produkcji prosiąt oraz nawadnianie.

Nabór startuje 29 marca i potrwa do 27 maja. Wnioski będzie przyjmował częstochowski oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kto może się ubiegać o dofinansowanie inwestycji?

– W przypadku produkcji prosiąt mogą to być rolnicy posiadający między innymi gospodarstwo rolne o powierzchni od jednego do trzystu hektarów, którego wielkość ekonomiczna wynosi od 13 tys. euro do 250 tys. euro lub prowadzący dział specjalny produkcji rolnej. Wyjątek stanowią gospodarstwa osób wspólnie składających wniosek. W takim przypadku wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza niż 13 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji w każdym gospodarstwie powinna osiągnąć co najmniej 13 tys. euro – tłumaczą pracownicy ARiMR.

Rolnik musi udokumentować osiągnięcie przychodu z działalności rolniczej w wysokości co najmniej 5 tys. zł. Warunek ten nie dotyczy prowadzących takową działalność przez okres krótszy niż dwanaście miesięcy, które poprzedzają miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Co istotne, inwestycja zrealizowana w tym obszarze wsparcia musi doprowadzić do osiągnięcia wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie co najmniej o 10 proc.

Co będzie podlegać refundacji w ramach inwestycji w obszarze rozwoju produkcji prosiąt? Przede wszystkim koszty budowy, przebudowy, remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej.

– Ale będą to też koszty zakupu lub leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, w tym przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, do wartości rynkowej majątku. Rozliczyć będzie również można koszty budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej. Oprócz tego refundacją są objęte tzw. koszty ogólne, czyli te związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji – dodają urzędnicy.

Mogą to być na przykład koszty przygotowania dokumentacji technicznej w postaci kosztorysów, projektów architektonicznych lub budowlanych, ocen czy raportów oddziaływania na środowisko, dokumentacji geologicznej. Są to również koszty sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz związane z kierowaniem robotami budowlanymi, ale również opłaty za konsultacje, doradztwo na temat zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego. Koszty ogólne nie mogą jednak przekroczyć 10 proc. pozostałych kosztów kwalifikowanych.

Limit wsparcia, jakie można otrzymać w całym okresie realizacji projektu to 900 tys. zł. Należy przy tym jednak pamiętać, iż w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem, maksymalna wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł. Wsparcie, co do zasady, przyznawane jest w postaci refundacji części kosztów kwalifikowanych. Standardowo wynosi 50 proc., a w przypadku gdy ubiega się o nie młody rolnik lub gdy robi to wspólnie kilku gospodarzy, poziom dofinansowania jest wyższy i sięga 60 proc.

Z kolei, jeśli chodzi o wsparcie inwestycji w nawadnianie, to skierowane jest ono do tych rolników, którzy posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni od jednego do trzystu hektarów lub prowadzą produkcję w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.

– Przyznanie pomocy nie jest w tym przypadku uzależnione od wielkości ekonomicznej gospodarstwa oraz wykazania wzrostu. Starający się o to wsparcie muszą udokumentować osiągnięcie przychodu z działalności rolniczej w wysokości co najmniej 5 tys. zł. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku obszaru związanego z produkcją prosiąt, wymóg ten dotyczy prowadzących działalność rolniczą przez okres krótszy niż dwanaście miesięcy, które poprzedzają miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy – zaznacza ARiMR.

Wsparcie można otrzymać na wykonanie nowego nawodnienia, ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej oraz ulepszenie instalacji nawadniającej wraz z powiększeniem nawadnianego obszaru. Poza tym dofinansowanie obejmuje koszty wykonanie ujęć wody, zakup nowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych do nawadniania w gospodarstwie, budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania.

Maksymalna kwota pomocy, jaką tutaj można otrzymać, to 100 tys. zł. Tutaj również wsparcie przyznawane jest w postaci refundacji części kosztów kwalifikowanych.

Zainteresowani pomocą będą mogli składać wnioski jednocześnie w obu obszarach. Dokumenty będzie można składać osobiście, przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP, a także wysyłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter