fbpx

Kłomnice

Szukają ławników do pracy w sądzie. Można dorobić i zdobyć ciekawe doświadczenie

fot. Monika Wójcik

W październiku gminni radni wybiorą trójkę mieszkańców, którzy od przyszłego roku przez cztery lata będą pełnić funkcję ławników w częstochowskich sądach.

Kto może zostać ławnikiem? Przede wszystkim osoba z polskim obywatelstwem, korzystająca z pełni praw cywilnych i obywatelskich. Warunkiem jest ukończony trzydziesty rok życia i nie przekroczenie siedemdziesiątki. Kandydatów musi cechować dobry stan zdrowia, nieskazitelny charakter, a także co najmniej wykształcenia średnie lub średnie branżowe. Chętni muszą też być aktywni zawodowo – pracować na etacie, prowadzić działalność gospodarczą albo mieszkać w miejscu kandydowania co najmniej od roku czasu.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać na przykład stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz grono co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia należy składać w biurze rady gminy do końca czerwca. Konieczne jest do tego wypełnienie karty zgłoszenia, którą można znaleźć na stronie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej. Kandydat musi dołączyć do niej informację, iż nie był karany oraz oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz że nie został pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona. Konieczne będzie także załączenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

– Co ważne, dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia – informują gminni urzędnicy.

Niezbędne będą również dwa aktualne zdjęcia zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

– Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową trzeba dołączyć również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji. Z datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia – dodają pracownicy urzędu gminy.

W przypadku zgłoszenia kandydata przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą ich imiona i nazwiska, numer PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez Radę Gminy Kłomnice. To ona też dokona do końca października wyboru spośród zgłoszonych kandydatur w głosowaniu tajnym.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter