fbpx

Ekologia w powiecie

Banki zaczęły wznawiać obsługę kredytów w programie „Czyste Powietrze”

fot. Freepik

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, iż banki zaczęły ponownie obsługiwać kredyty w ramach programu „Czyste Powietrze”. Po zmianach wprowadzonych na początku roku na nowych zasadach przyjmowanie wniosków wznowiły już trzy instytucje finansowe.

Wprowadzone 3 stycznia zmiany w programie „Czyste Powietrze” wymusiły także konieczność dostosowania do nowych wymogów systemów bankowych. Z końcem stycznia ścieżkę bankową sukcesywnie zaczęto uruchamiać. Chodzi o Bank Ochrony Środowiska, Alior Bank oraz BNP Paribas Bank Polska. Lista jest na bieżąco aktualizowana na stronie czystepowietrze.gov.pl.

Zgodnie z decyzją Zarządu NFOŚiGW na 2023 rok alokacja środków z przeznaczeniem na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych udzielanych na przedsięwzięcia realizowane w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze” na ten rok wynosi 340 mln zł. Przyznane bankom limity wynoszą natomiast 69,4 mln zł.

Czym jest „Kredyt Czyste Powietrze”? To produkt przyznawany przez współpracujący bank na realizację inwestycji w ramach programu „Czyste Powietrze”. Dotacja, którą beneficjent otrzyma z programu, spłaci część kredytu bankowego. Skierowany jest on do beneficjentów uprawnionych do podstawowego i podwyższonego poziomu dofinansowania.

Pomiędzy ścieżką zwykłą (wniosek składany bezpośrednio w wojewódzkim funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej) a bankową są dość istotne różnice. Najważniejsze obejmują okres realizacji inwestycji.

W ścieżce bankowej to osiemnaście miesięcy od dnia złożenia wniosku. Ponadto dotacja rozliczana jest w całości po zakończeniu przedsięwzięcia oraz nie ma możliwości korekty wniosku. Trzeba go złożyć ponownie. Jednakże w ramach wprowadzonych w tym roku zmian umożliwiono również rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia do sześciu miesięcy przed złożeniem wniosku.

Bank udziela kredytu z własnych środków z przeznaczeniem wyłącznie na pokrycie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia oraz kosztów podatku od towarów i usług naliczonego od tych kosztów w wysokości nie mniejszej niż 95 proc. kwoty kredytu, jak również na pokrycie pozostałych kosztów przedsięwzięcia, które są zgodne z celami programu i niezbędne do jego realizacji oraz pokrycie podatku od towarów i usług naliczonego od tych kosztów, jednak łącznie w wysokości nie większej niż 5 proc. kwoty kredytu.

W roku 2023 banki dysponują łącznym limitem środków do 69,4 mln zł, w ramach których przekazywać będą do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej wnioski o dotację z przeznaczeniem na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych na przedsięwzięcia realizowane zgodnie z programem. Zwiększenie wskazanego limitu dokonywane będzie w ramach alokacji środków przewidzianych na ten cel na 2023 rok, który wynosi 340 mln zł.

Jak zaznacza NFOŚiGW, ścieżka bankowa w „Czystym Powietrzu” przewiduje też możliwość objęcia kredytów gwarancjami z Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji, którym dysponuje Bank Gospodarstwa Krajowego. Dzięki tym gwarancjom banki kredytujące mogą zaproponować korzystniejsze warunki kredytu przeznaczonego na finansowanie inwestycji zgodnych z programem.

Te gwarancje zwolnione są z prowizji. Maksymalna kwota gwarancji to 120 tys. zł, maksymalna kwota kredytu objętego gwarancją – 150 tys. zł, a sama gwarancja może wynieść do 80 proc. kwoty kredytu pozostającego do spłaty.

Jak wygląda złożenie wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem banku? Należy udać się do oddziału banku, który przystąpił do programu „Czyste Powietrze” i złożyć wniosek o „Kredyt Czyste Powietrze”. Po przyznaniu kredytu wypełnia się wniosek o dotację z programu. Po pozytywnej decyzji kredytowej lub warunkowej umowie kredytowej bank złoży w imieniu beneficjenta wniosek o dotację do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Kredyt zostaje wypłacony po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji. Jeśli jest on zabezpieczony gwarancją BGK, to wypłata kredytu nastąpi po podpisaniu umowy dotacji. Inwestycja powinna być zrealizowana w terminie osiemnastu miesięcy (licząc od dnia złożenia wniosku o dotację). Następnie należy złożyć w WFPŚiGW wniosek o jej rozliczenie. Fundusz wypłaca dotację po pozytywnej weryfikacji przedstawionych dokumentów zakupowych. Środki trafią na rachunek kredytu, co oznacza, że bank zaksięguje je na poczet spłaty kapitału kredytu.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter